ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Էլեկտրոնային գրադարան

[Ամբողջ ցուցակը] [Ա] [Բ] [Գ] [Դ] [Ե] [Զ] [Է] [Ը] [Թ] [Ժ] [Ի] [Լ] [Խ] [Ծ] [Կ] [Հ] [Ձ] [Ղ] [Ճ] [Մ] [Յ] [Ն][Շ] [Ո] [Չ] [Պ] [Ջ] [Ռ] [Ս] [Վ] [Տ] [Ր] [Ց] [ՈՒ] [Փ] [Ք] [Եվ] [Օ] [Ֆ]

</tr

Աշխատանքի տնտեսագիտություն
 Աշխատավարձ
 Աշխատուժի միջազգային միգրացիա
 Արտադրական կազմակերպությունների գործունեության ծախսերի պլանավորումը և ֆինանսավորումը
 Աուդիտ
 Աուդիտորական եզրակացություն
 Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկա
 Արժեթղթերի շուկա
 Բանկային համակարգ
 Բանկային ռիսկեր
 Բյուջետային դիագնոստիկա
 
 Բյուջետային հաշվառման կազմակերպումը
 Բորսա
 Դատահաշվապահական փորձաքննության առարկան և խնդիրները
 Դատահաշվապահական փորձաքննության սկզբունքները
 Դատահաշվապահական փորձաքննության կազմակերպումը
 Դատահաշվապահական փորձաքննության իրավական հիմքերը
 Դրամավարկային քաղաքականություն
 Դրամ և վարկ
 Էկոլոգիա
 Իրավագիտություն
 Կառավարչական հաշվառում
 Հարկաբյուջետային քաղաքականություն
 Հայաստանի և Ուկրաինայի դերը միջազգային տնտեսական գործունեությունում
 Հայոց պատմություն
 Հաշվառումը բյուջետային համակարգում
 Հաշվառումը բյուջետային կազմակերպություններում
 Հաշվառումը արտասահմանյան երկրներում
 Հավանականությունների տեսություն
 Հարկային համակարգ
 Հարկային հաշվառում և հաշվետվություն
 Հաշվառումը տնտեսության ճյուղերում
 Հաշվառումը տնտեսության հանրային հատվածում
 Ձեռնարկության ֆինանսներ
 Մարքեթինգ
 Միկրոէկոնոմիկա
 Մակրոէկոնոմիկա
 Միջազգային տնտեսագիտություն
 Մենեջմենթ
 Ներդրումներ
 Ներքին աուդիտ
 Պետության դերը ժամանակակից տնտեսագիտությունում
 Սոցիոլոգիա
 Վերահսկման տեխնոլոգիա
 Տեղեկատվությունը տնտեսության մեջ
 Տեղական ֆինանսական համակարգ
 Տնտեսագիտության տեսություն
 Տնտեսագիտություն
 Քաղաքագիտություն
 Ֆինանսական շուկա
 Ֆինանս և վարկ
 Ֆինանսներ
 Ֆինանսական հաշվետվություն
 Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ
 Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկաներ
 Առևտրային բանկերի էությունն ու գործառույթները
 Արժեթղթերի շուկա
 Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում
 Բանկային գործ
 Բանկային իրավունք
 Բանկային գործ
 Փողեր,վարկեր,բանկեր
 Բյուջետային քաղաքականությունը և նրա կատարելագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ում
 Բանկի կառավարման հիմունքները
 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառությունը բանկային համակարգում
 Վարկային գործառնություններ
 Բանկի կառավարման հիմունքները
 Արտարժութային գործառնություններ
 Փողեր,Վարկեր,բանկեր,թանկարժեք փաստաթղթեր
 Փողեր,վարկեր,բանկեր
 Վճարահաշվարկային համակարգ
 Փողի շուկան
 Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում
 Արժեթղթերով գործառնություններ
 Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
 Ինֆլյացիայի էությունը, դրսևորման ձևերը և հիմնական առանձնահատկությունները
 Բանկային մարքեթինգ
 Վարկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ
 Финансовый рынок
 Банковское дело
 Банковское дело
 Money, Banking, and Monetary Policy
  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ
Ֆիսկալ
Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ
Հաշվառումը բանկերում
Վճարահաշվարկային համակագ
Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում
Ներդրումներ
Տնտեսագիտության տեսություն
Բիզնես վերլուծություն
Բյուջետային կազմակերպությունների ֆինանսներ
Բյուջետային քաղաքականություն
Համայնքային բյուջե
 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Ֆինանսական շուկա
 Ֆինանսներ
 Բանկային գործ
   Հաշվապահական հաշվառումը ագրոարդյունաբերությունում
 Հաշվառումը արտադրության ճյուղերում
Աուդիտ 
 Рынок ценных бумаг