ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Էլեկտրոնային գրադարան

[Ամբողջ ցուցակը] [Ա] [Բ] [Գ] [Դ] [Ե] [Զ] [Է] [Ը] [Թ] [Ժ] [Ի] [Լ] [Խ] [Ծ] [Կ] [Հ] [Ձ] [Ղ] [Ճ] [Մ] [Յ] [Ն][Շ] [Ո] [Չ] [Պ] [Ջ] [Ռ] [Ս] [Վ] [Տ] [Ր] [Ց] [ՈՒ] [Փ] [Ք] [Եվ] [Օ] [Ֆ]

 

Աշխատանքի տնտեսագիտություն
 Աշխատավարձ
 Աշխատուժի միջազգային միգրացիա
 Արտադրական կազմակերպությունների գործունեության ծախսերի պլանավորումը և ֆինանսավորումը
 Աուդիտ
 Աուդիտորական եզրակացություն
 Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկա
 Արժեթղթերի շուկա
 Բանկային համակարգ
 Բանկային ռիսկեր
 Բյուջետային դիագնոստիկա
 Բյուջետային համակարգ
 Բյուջետային հաշվառման կազմակերպումը
 Բորսա
 Դատահաշվապահական փորձաքննության առարկան և խնդիրները
 Դատահաշվապահական փորձաքննության սկզբունքները
 Դատահաշվապահական փորձաքննության կազմակերպումը
 Դատահաշվապահական փորձաքննության իրավական հիմքերը
 Դրամավարկային քաղաքականություն
 Դրամ և վարկ
 Էկոլոգիա
 Իրավագիտություն
 Կառավարչական հաշվառում
 Հարկաբյուջետային քաղաքականություն
 Հայաստանի և Ուկրաինայի դերը միջազգային տնտեսական գործունեությունում
 Հայոց պատմություն
 Հաշվառումը բյուջետային համակարգում
 Հաշվառումը բյուջետային կազմակերպություններում
 Հաշվառումը արտասահմանյան երկրներում
 Հավանականությունների տեսություն
 Հարկային համակարգ
 Հարկային հաշվառում և հաշվետվություն
 Հաշվառումը տնտեսության ճյուղերում
 Հաշվառումը տնտեսության հանրային հատվածում
 Ձեռնարկության ֆինանսներ
 Մարքեթինգ
 Միկրոէկոնոմիկա
 Մակրոէկոնոմիկա
 Միջազգային տնտեսագիտություն
 Մենեջմենթ
 Ներդրումներ
 Ներքին աուդիտ
 Պետության դերը ժամանակակից տնտեսագիտությունում
 Սոցիոլոգիա
 Վերահսկման տեխնոլոգիա
 Տեղեկատվությունը տնտեսության մեջ
 Տեղական ֆինանսական համակարգ
 Տնտեսագիտության տեսություն
 Տնտեսագիտություն
 Քաղաքագիտություն
 Ֆինանսական շուկա
 Ֆինանս և վարկ
 Ֆինանսներ
 Ֆինանսական հաշվետվություն