ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Էլեկտրոնային գրադարան

 

Ազգային էկոնոմիկայի հիմունքներ, Հ.Ղուշչյան

Արժեթղթերի շուկա
Արժեթղթերի շուկա, Ա.Սալնազարյան
Աուդիտոր.եզրակաց.
Աուդիտի էությունը
Աուդիտ
Ներքին աուդիտ
Ապահովագրություն
Աուդիտ, Ա.Սարգսյան
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
Աշխատուժի միջազգային միգրացիա
Բյուջետային դիագնոստիկա
Բյուջեների կատարման գործընթացը ՀՀ-ում, Ա.Ջանջուղազյան
Բյուջետային հաշվառման կազմակերպումը
Բորսա
Բանկային տեխնոլոգիաներ և պրոդուկտներ
Գանձապետական համակարգ
Գործնական հաղորդակցություն
Գործնական հաղորդակցություն, Ա.Պետրոսյան
Դատա-հաշվապահական փորձաքննություն
Դրամ և վարկ
Էկոնոմետրիկա
Էկոլոգիա 1
Էկոլոգիա 2
ԷԿՈԼՈԳԻԱ-կրտսեր
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ, Կ.Գրիգորյան
Իրավագիտություն
Ինտելեկտուալ սեփականություն
Ինֆորմատիկա
Կառավարչական հաշվառում
Հայոց լեզու
Հայոց պատմություն
Հարկային հաշվառման աուդիտ
Հարկային հաշվառում և հաշվետվություն
ՀՀ Հարկային համակարգ
Հարկային իրավունքի հիմունքներ, Կ.Գրիգորյան
Հաշվառումը արտասահմանյան երկրներում
Հաղորդակցման և աշխատ.գործունեության ընդհանուր հմտություններ, Տ.Խաչատրյան
ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
Հաշվառումը տնտեսության հանրային հատվածում
Հաշվառումը տնտեսության ճյուղերում
Հաշվապահի ավտոմատացված աշխատատեղի կազմակերպում 2
Հաշվապահի ավտոմատացված աշխատատեղերի կազմակերպում
Հավանականության տեսության և մաթ.վիճակագրության խնդիրներ, Վ.Գմուրման
Հավանականության տեսություն, Գ.Համբարձումյան
Հավանականության տեսություն, Ն.Կրեմեր
Հավանականության տեսություն, Ի.Վոլոդին
Ձեռնարկության տնտեսագիտություն
Ձեռնարկության ֆինանսներ
Ձեռնարկության ֆինանսներ, Մ.Գալստյան
Ձեռնարկությունների ֆինանսական դրության գնահատումը, Ա.Բայադյան
Միկրոէկոնոմիկա
Միկրոէկոնոմիկա, Փ.Սամուելսոն
Միկրոէկոնոմիկա, Ա.Արշակյան
Մակրոէկոնոմիկա, Մելքումյան
Մակրոտնտեսագիտություն, Փ.Սամյուելսոն
Մակրոտնտեսական կարգավորում, Հ.Ղուշչյան
Մակրոէկոնոմիկա
Մաքսային տրամաբանություն
Մաքսային հսկողություն
Մաքսային ձևակերպումների կազմակերպում
Միջազգային արժութային հարաբերություններ
Միջազգային մաքսային համագործակցություն
Միջազգային տնտեսագիտություն
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, Ա.Հովակիմյան
Միջազգային տնտեսագիտություն, Թադևոսյան
Մարքեթինգի հիմունքներ, Ա.Զաքարյան

Մարքեթինգ

Մենեջմենթ
Մենեջմենթ, Յու.Սուվարյան
Տարրական էկոնոմետրիկա, Լ.Ղուշչյան
Հաշվապահական հաշվառում, Ա.Սարգսյան
Հաշվապահական հաշվառումը բյուջետային հիմնարկներում
Հաշվառումը բյուջետային համակարգում
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ
Ֆիսկալ

Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ, Ա.Իվանյան

Հաշվառումը բանկերում
Վճարահաշվարկային համակագ
Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում
Ներդրումներ
Տնտեսագիտության տեսություն
Բիզնես վերլուծություն
Բյուջետային կազմակերպությունների ֆինանսներ
Բյուջետային քաղաքականություն
Համայնքային բյուջե
 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Ֆինանսական շուկա
 Ֆինանսներ
Բանկային ռիսկեր
 Բանկային գործ
 Հաշվապահական հաշվառումը ագրոարդյունաբերությունում
 Հաշվառումը արտադրության ճյուղերում
 Սոցիալական ապահովագրություն
Սոցիոլոգիա
Սոցիոլոգիա և հոգեբանություն
Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն, Ա.Պետրոսյան
Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն, Ա.Պետրոսյան
Տեղակատվական տեխնոլոգիաները հաշվառման և հարկման մեջ
Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Ա.Սարգսյան
Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Ա.Անդրեասյան
Տնտեսագիտություն, Գորթնի
Տնտեսական գործունեության վերլուծություն
Տնտեսագիտության տեսություն, Կ.Ներսիսյան
Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն
Տնտեսագիտության տեսություն, Գ.Խաչատրյան
Տնտեսագիտության տեսություն, Գ.Կիրակոսյան
Տնտեսագիտության տեսություն, Ռ.Թովմասյան
Տնտեսագիտության հիմունքներ, Թ.Տոնոյան
Տնտեսական աշխարհագրություն, Մ.Մանասյան
Տնտեսական պատմություն, Լ.Անանյան
Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Գ.Կիրակոսյան
Ուկրաինագիտություն (ուկր.լեզու)
Ուկրաինագիտություն (մասնագիտական)
Փիլիսոփայության պատմություն Զաքարյան Ս.Ա
Փիլիսոփայություն 1
Փիլիսոփայություն 2
Քաղաքագիտություն
Ֆիսկալ տեսության գիտական հիմունքներ
Ֆինանսական իրավունք, Տ.Ալոյան
Ֆինանսական իրավունք, Ս.Մուրադյան
Ֆինանսական մենեջմենթ
Ֆինանսական իրավունք, Գ.Սուքիասյան
Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ, Լ.Բադանյան
Ֆինանսական վերլուծություն, Ա.Բայադյան
Ֆինանսա-վիճակագրական, բացատրական բառարան, Ա.Բայադյան
Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն, Վ.Վարդանյան

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Լ.Բադանյան